UNA NOVA SENYALITZACIÓ INDICA ALS VIATGERS COM ANAR DES DE SANTA CRISTINA D'ARO A LA COVA D'EN DAINA DE ROMANYÀ DE LA SELVA.
05/08/2006


Aquesta bona iniciativa s'hauria de complementar amb una millora de l'accés a peu a aquest monument, demanada per en Francesc Ferrer al Palament de Catalunya el 4 de febrer del 2001.

“El diputat Francesc Ferrer i Gironès, elegit per la circumscripció de Girona, adscrit al grup parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, a l’empara del Reglament de la Cambra, conjuntament amb les signatures pertinents formula la següent Proposició No de Llei, sobre “camí cultural a Romanyà de la Selva”

Exposició de Motius

Al poble o nucli de Romanyà de la Selva, que forma part del municipi de Santa Cristina d’Aro (Baix Empordà), en una distància molt curta existeixen diversos centres d’interès cultural. Es a dir, a la carretera que va des de Panedes fins a Calonge, en un espai que no arriba a sobrepassar un quilòmetre, existeixen diversos elements d’interès cultural que son visitats molt sovint per molt de públic. Però, com que aquests elements culturals estan tocant a la carretera i no existeix cap altre manera d’accedir-hi es fa cada dia més perillós, atès que aquesta carretera que comunica el municipi de Llagostera amb el de Calonge té molt de trànsit sobretot a l’estiu.

Aquests elements culturals son els següents: Creu de terme a l’era de Can Güitó (modernista); menhir de la Murtra; cementiri de Romanyà on està enterrada Mercè Rodoreda; i finalment el dolmen de la Cova d’en Daina.

Com podeu suposar aquests elements culturals criden l’atenció a molt de públic, i llevat de la Cova d’en Daina, no hi ha enlloc cap possibilitat d’aparcar, i per altra banda de fer el recorregut a peu, si no és per la carretera que està molt transitada amb veritable perill de ser envestits en alguna corba, les quals no tenen cap visibilitat.

Per trobar una solució plausible, seria bo, que el Govern de la Generalitat el qual és el govern de la nostra nació, estigui amatent a les necessitats culturals del nostre poble i per això, a la vista de l’interès demostrat per molta gent solucioni i faciliti als vianants la visita d’aquests elements històrics i culturals. La millor solució seria arranjar paral·lelament a la carretera un camí el qual no hauria de tenir més d’un quilòmetre el qual permetés caminar-hi sense cap perill de ser atropellat, i per altra banda, a cada element cultural deixar-hi espai perquè els que va amb automòbil hi pugui aparcar sense fer nosa a la carretera, tal com ja existeix a la cova d’en Daina. Nosaltres estàvem segurs que amb al coeficient que tota obra pública té obligació de dedicar a finalitats culturals n’hi hauria prou, però fins ara el gran interès que té el govern per aquestes coses, pel que es veu, és tan minso que no l’importa gens, atès que fa cinc mesos que no ha contestat una petició que havia presentat en aquest sentit.


Per tot això, formulem la següent Proposició No de Llei:

“El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a que dins del termini més breu possible, planifiqui i executi un camí paral·lel a la carretera que va de Panedes (Llagostera) a Calonge, que posi en comunicació els vianants que vulguin visitar la Creu de Terme de Romanya, el menhir d’En Murtra, el cementiri de Romanyà i la Cova d’en Daina, amb la possibilitat que també hi hagin espais suficients pels aparcaments dels vehicles`, de forma que no provoquin accidents en aturar-se a la carretera esmentada”.

Aquesta demanda no ha aconseguit cap mena solució, potser ja seria hora de fer una vegada més les gestions necessàries per tal de disposar d’un camí o corriol que seguint la carretera permeti gaudir de la natura i la cultura, i que els grups d’escolars i visitants no tinguin la seva integritat física amenaçada.


Aquesta notícia ha rebut 2199 visites.
<< Anterior   [Tornar a l'índex de notícies]   Següent >>